Nieuws uit de parochie

GELUKKIGE VADERDAG AAN ALLE VADERS & GROOTVADERS!
zo 10 juni '18

Het leven hebt gij ons geschonken.
Geborgenheid hebt gij ons gegeven.
Gij hebt uw brood voor ons gebroken,
onze tranen gedroogd
en onze vreugde gedeeld.
Vroeg in de morgen begon uw dag,
bij nacht nam hij een einde.
Trots waart gij op uw kinderen.
Wij droegen elk een eigen naam.
Wij erfden van uw geloof,
van uw werken en uw zorgen,
van uw wil om te leven
en van uw moed om te sterven.

Vader, dankbaar zeggen wij uw naam.

EXTRA HULP NODIG TIJDENS DE EXAMENPERIODE?
vr 08 juni '18

Kapel Heinkensberg élke dag open…

foto (1) -aangepast.JPGMenig scholier, student, ouder en grootouder steken dezer dagen een kaarsje aan en spreken daarbij vaak ook een gebedje uit voor de goede afloop van de toetsen- of examenperiode.

In de prachtige kapel van de Heinkensberg (Heinkensbergstraat in 3384 Wever) is dat niet anders: in deze periode branden traditioneel opvallend veel kaarsjes en noveenkaarsen voor het eeuwenoude Mariabeeld.
Sinds kort ligt er ook een bundel waar je tijdens de maand juni een bemoedigend woord voor (mede-)studenten en leerlingen kan opschrijven. Ook je eigen onzekerheden, zorgen en twijfels kan je er in kwijt. Of een gebed…

Heb je even tijd of maak je graag wat tijd vrij in deze drukke examenperiode, kom dan zeker even op bezoek bij Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg voor een babbel, voor wat stilte en rust, voor het aansteken van een kaarsje, … .

Maria verwacht je.

VOOR ONZE STUDERENDE STUDENTEN…
di 05 juni '18

books-2158737_1280

We bidden voor jullie, branden een kaartje en supporteren mee!

Heer God,
laat hun studiewerk in de komende examenperiode vruchtbaar zijn.
Geef hun een scherp inzicht in de dingen,
en het geheugen om zoveel mogelijk te onthouden.
Help hen om voluit te geloven in hun eigen mogelijkheden.

Het wordt kouder
ma 04 juni '18

Zondag 3 juni 2018 – Sacramentsdag (jaar B)

Vorige week zagen we hoe de roemloze ondergang van het communisme nog maar eens bewees dat je een menslievende en broederlijke levenshouding niet kunt afdwingen met wetten en verordeningen.
Het lijkt er zelfs op dat elke idealistische beweging die zich gaat bedienen van wetgeving en staatsgezag, noodzakelijkerwijze eindigt met het gebruik van brandstapel, guillotine, Goelag-archipel en het afmaken op grote schaal van al dan niet vermeende tegenstanders. Je kan nooit een hele bevolking dwingen om moreel hoogstaand te leven. Er zullen altijd mensen zijn die dat niet willen of niet aankunnen. Of gewoon doen alsof, en het hele systeem gebruiken voor eigen gewin. Menslievend, broederlijk en moreel hoogstaand in het leven staan moet uit je hart komen, je kan dat zomaar niet opleggen. Je kan vanuit een gezagspositie alleen proberen de mensen te helpen om tot een meer moreel gedrag te komen.

Moraal
Vanaf de dageraad van de mensheid is dat altijd de rol geweest van de godsdienst. Godsdiensten verschillen van elkaar en hun methoden waren ook niet altijd even zachtzinnig. Maar zij zijn het altijd geweest die de mensen inspireerden om het goede te doen en het kwade te laten.
En wát goed en kwaad was, dat werd eveneens bepaald door het geloof.
En hierin kwamen ze in ieder geval sterk overeen. Moord en diefstal zijn slecht. Naastenliefde en inzet voor de zwakken zijn goed. En dat geldt voor alle tijden en voor elk geloof. En hier begint zich nu een gigantisch probleem af te tekenen voor de toekomst van Europa. Europa, zeker West-Europa, dat de secularisatie al bijna voorbij is en in ijltempo een samenleving zonder God wordt. De vraag is wat er, als het zover is, gebeurt met de moraal als de dragende grond en inspiratie ervan verdwijnt.
Wij hebben geen enkele zekerheid, zelfs geen enkel zicht op wat er dan gaat gebeuren. Nooit eerder immers, in de miljoenen jaren menselijke geschiedenis, hebben wij in zo’n situatie gestaan: een maatschappij die in haar geheel goddeloos is. En het is zeer de vraag of je wel een moraal kan gronden op iets anders dan op God, op een dringend appel dat van buiten onszelf komt. In ieder geval blijken alle pogingen om moraal te gronden op bijvoorbeeld de wetenschap of de biologische natuur van de mens, niet bestand tegen ernstige kritiek.

Nieuwe religie
Er is nog meer. Het zou waarschijnlijk minder dramatisch zijn als het christendom hier bij ons op waakvlam zou komen te staan, minder zichtbaar aanwezig in de samenleving. Maar waarbij er wel een soort christelijke “fond“ bij de mensen zou overblijven. Dit scenario wordt echter meer en meer onwaarschijnlijk omdat het christelijk geloof niet alleen heel erg verzwakt is, maar ook steeds duidelijker vervangen wordt door een ander geloof. Neen, niet door de islam, maar door de vergoddelijking van rijkdom en economische groei. Nooit eerder, zei iemand me onlangs, is Europa zo religieus geweest als nu. Alleen is het vereren van God vervangen door de aanbidding van de mammon, de geldgod. En de nieuwe godsvrucht is fanatieker dan ooit en kent geen enkele rem. Iemand die mij zeer vertrouwd lijkt met de wereld van economie en financiën zei daarover: “Er is geen dak meer boven onze wereld, er is geen plafond meer”. Het enige wat gezagsdragers nog bezighoudt is economische groei. Onbeperkt. Altijd maar meer. Tot in het oneindige. Er wordt niet over nagedacht. Het is krankzinnig. Het is pure fascinatie voor het Ultieme Dogma: Economische Groei.

Minder fraai
Je mag echter bij dat nieuwe en ultieme dogma toch wel enkele ketterse gedachten leggen. Over de gevolgen van die obsessie bijvoorbeeld.
Gevolgen als: de uitputting van onvervangbare natuurlijke hulpbronnen, verloedering van het milieu, uitbuiting van zwakke landen, oorlogen, kindsoldaten, moderne slavernij. Dat voor wat betreft de gevolgen voor de niet-westerse wereld. Een wereld die nooit even welvarend als wij zal worden als wij niet bereid zijn tot minderen. En die bereidheid is er niet. Totaal niet. Maar er zijn ook gevolgen voor onze eigen maatschappij. Het tomeloos najagen van het mythische droombeeld van eindeloze economische groei maakt ook dat wij steeds hardvochtiger zullen optreden tegen diegenen die gezien worden als een rem op die “vooruitgang”.
Mensen die alleen maar kosten in plaats van op te brengen worden een blok aan ons been . . . Als er niets grondig verandert, is het niet mooi wat op ons afkomt. Zusters en broers, ik ben er mij van bewust dat dit geen opgewekt preekje geworden is. Maar wij moeten daar toch ook eens durven bij stilstaan. Wij zijn niet goed bezig. Er zijn steeds meer tekenen die erop wijzen dat mét God, ook de menselijkheid uit de samenleving verdwijnt.
Niemand kan voorspellen wat er gebeurt als de laatste generatie die nog beïnvloed is door godsgeloof verdwijnt. Maar de eerste tekenen laten het ergste vermoeden. Laten wij minstens proberen er iets aan te doen.

VERZET JE MEE TEGEN DE AFSCHAFFING VAN HET VAK GODSDIENST OP SCHOOL!
vr 01 juni '18

82ae8748-72e5-11e6-a927-1087d37cb584_web_translate_-8.45278_-7.538684__scale_0.2008986_0.2008986__Meer en meer mensen gaan in tegen de afschaffing van het vak godsdienst op school.
Teken mee de petitie tegen de afschaffing!

Onderteken hier de petitie!

Meer info op…

GLABBEEKSE KERK ZET VRIJWILLIGERS IN DE BLOEMEN
wo 30 mei '18

Als dank voor een gans jaar van onafgebroken (onbezoldigde) inzet en engagement voor hun kerk/Kerk en hun geloofsgemeenschap in dienst van God en de mensen, boden de zes Glabbeekse parochiegemeenschappen op zondag 27 mei 2018 alle medewerkers een gezellige namiddag aan.

Het begon ’s morgens om 9.30 uur met een eucharistieviering in de zondagskerk van Kapellen.

Na de viering werden de genodigden verwacht op een verfrissende receptie en een heerlijke BBQ in de centrale pastorie van Glabbeek. Er gingen meer dan 110 medewerkers in op de uitnodiging: misdienaars, lectoren, catechisten, poetsers, klusjesmannen, medewerkers van het parochieblad, leden van ploegen, zangkoor & kinderkoor en kerkraden. Er werd ook een woordje uitgesproken aan de talrijke vrijwilligers (aanwezig én afwezig) uit dank dat ze hun talenten week na week, jaar na jaar met bezieling en fierheid inzetten voor de parochies, voor de Kerk, … om het 2.000 jaar oude verhaal van Jezus van Nazareth te laten doorklinken.

Het werd een hartelijk tuinfeest onder een stralende zon in een prachtig kader. Er werd gebabbeld, gelachen, gesmuld, verteld: kortom het was voor iedereen een deugddoende dag, voor herhaling vatbaar.

Nogmaals van harte dank aan iedereen die een positieve bijdrage levert aan het leven in onze parochies.

De volledige fotoreportage kan je vinden op www.flickr.com/photos/parochiesglabbeek/albums/72157695713348241

Foto’s van de hand van Tom Lambrechts, http://www.tomlambrechts.be

DOWNLOAD DE GRATIS BIJBELAPP
di 29 mei '18

Bijbel“Mijn Bijbel” is de gratis app waarmee je altijd & overal de Bijbel kunt lezen, ook offline. De app bevat de zes bijbelvertalingen van het NBG, waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal.

De app is beschikbaar voor
– Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bijbelgenootschap.app
– iOS: https://itunes.apple.com/be/app/mijn-bijbel/id1123111890?l=nl&mt=8

 

Wet en geloof
ma 28 mei '18

Zondag 27 mei 2018 – Feest van de H. Drie-Eenheid (jaar B)

Er is een tijd geweest dat er volledige overeenstemming bestond tussen wat de pastoor zei op de preekstoel en de onderwijzer in de klas en de rechter op het tribunaal. Hoewel de scheiding tussen Kerk en Staat in de grondwet stond ingeschreven, was Vlaanderen een door-en-door katholiek land. En heel de maatschappij, het denken van de mensen maar ook de instellingen en de wetgeving, waren doordrongen van dat katholiek geloof. Op dit ogenblik is die situatie grondig veranderd en zijn wij een multiculturele samenleving geworden. En omdat wij bewust en uitdrukkelijk een rechtstaat willen zijn moet de wetgeving zich aan deze gewijzigde toestand voortdurend aanpassen. Opdat elke bevolkingsgroep en elke overtuiging zich binnen het wettelijke kader vrij zou kunnen ontplooien.

Probleem
Dat is natuurlijk geen gemakkelijke oefening. Omdat je er voortdurend moet voor zorgen dat de vrijheid van de enen geen belemmering vormt voor de vrijheid van de anderen. Denk aan het schrappen van varkensvlees op het menu van scholen waar ook moslimkinderen studeren. Onderwerp je dan immers niet ook alle andere kinderen aan de voorschriften van de Koran? Dat kan een probleem zijn natuurlijk. Voor christenen is het grootste probleem echter van een heel andere aard. Vanuit het verleden gaan wij er, meestal onbewust, van uit dat de burgerlijke wetgeving ook voor ons de bakens uitzet. En dat je, ook als christen, goed bezig bent als je de wettelijke voorschriften in acht neemt. Maar dat is natuurlijk niet langer zo. Die wettelijke voorschriften worden, juist omdat iedereen aan zijn trekken moet komen, alsmaar breder. Er bestaan momenteel heel verschillende opvattingen naast elkaar binnen onze maatschappij. Er zijn bijvoorbeeld mensen die er een heel andere seksuele moraal op nahouden dan wij. Of die een heel andere visie hebben op gelukkig zijn. Die bijvoorbeeld vinden dat je in de eerste plaats voor jezelf moet zorgen en in je leven zoveel mogelijk moet genieten van alles en nog wat. Dat gaat van gematigd hedonisme tot en met totale onverschilligheid voor de miserie van anderen. Het is een houding die sterk aanwezig is in wat genoemd wordt het moderne levensgevoel en waardoor ook vele christenen beïnvloed worden.

Anders
We moeten daar alert voor zijn. Nogmaals: het is goed dat het wettelijk kader ruimte biedt voor alle gedachten. Maar wij moeten er als christenen daarom zelf nog geen potje van maken, onze eigen identiteit laten verdampen, en helemaal opgaan in dat zogenaamde moderne levensgevoel. Wij kunnen dat doen zonder complexen. Wij zijn absoluut niet tegen genieten. Wij katholieken hebben tijdens de middeleeuwen de kermissen uitgevonden én het carnaval. En zelfs als de pastoor vroeger geen geld genoeg had om zijn al honderd keer opgelapte toga te vervangen door een nieuwe, dan nog dronk hij wijn bij het diner. Kerk en geloof zijn absoluut niet gekant tegen het genieten van de goeie dingen van het leven. Al die dingen zijn goed zonder meer, omdat ze het leven van mensen gemakkelijker en aangenaam maken.

Levensvervulling
De wegen gaan echter finaal uit elkaar daar waar het moderne levensgevoel, de reclame en de media ervan uitgaan dat die dingen ook levensvervulling schenken. Dat het lopen van de ene genieting naar de andere je ook gelukkig maakt. Voor een christen is dat onzin. Voor een christen voert een leven dat alleen maar gevuld wordt met genieten, regelrecht naar leegte, lusteloosheid en verveling en zelfs naar zelfmoord. Voor een christen zal je alleen maar levensvervulling vinden als je ook echt probeert te leven zoals je bedoeld bent, d.w.z. als je iets wil betekenen voor anderen, je voor hen inzet, hen zo nodig vergeeft en bemoedigt. Van hen houdt. Bewijzen voor de juistheid van die christelijke houding zijn er genoeg. En toch is de aantrekkingskracht van het tegenovergestelde, het alles naar je toehalen, het alleen maar willen genieten zonder je om anderen te bekommeren, bijzonder sterk. Bovendien bewijst de jammerlijke mislukking van het communisme dat je die menslievende houding zomaar niet kan opleggen. Ze moet vanuit de mensen zelf, ze moet vanuit het hart komen.

Geloof
En daarom is het geloof, en vooral de persoonlijke relatie met God, zo belangrijk.
Alleen vanuit een reële verbondenheid met de Bron van alle liefde ben je in staat om regelmatig je inzet voor het welzijn van anderen te laten voorgaan op de gerichtheid op jezelf. Je ik-gerichtheid intomen en je openstellen voor anderen is dus niet vanzelfsprekend, het kost moeite. En daarbij kan je elke hulp en elke bondgenoot gebruiken. Zeker als het gaat om een Helper en een Bondgenoot die de Liefde-zelf genoemd wordt.

Pagina's