Nieuws uit de parochie

VERNIEUWING ELEKTRICITEIT KERK VAN KAPELLEN
vr 15 maart '24

Enkele jaren geleden werd beslist om de elektrische installatie van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen volledig te vernieuwen. Het vorige was ondertussen vele tientallen jaren oud en er was dringend nood aan een veilig, hedendaags systeem, dat klaar is voor de toekomstige ontwikkelingen.

Er werden in 2023 verschillende firma’s uit de streek aangeschreven door de kerkfabriek Sint-Franciscus Glabbeek met de vraag om een offerte in te dienen. Drie bedrijven gingen in op de vraag en stelden zich kandidaat voor de aanbesteding. Het was uiteindelijk de firma Stijn Pans uit Bunsbeek die geselecteerd werd om de klus te klaren.

Deze week werd gestart met de werkzaamheden. Bekabeling, kabelgoten, zekeringkast, stopcontacten en lichtschakelaars werden vernieuwd, nood- en ledverlichting en netwerkbekabeling werden geplaatst, … Deze vervanging van de installatie is niet alleen een technische upgrade, maar ook een symbolische stap naar de toekomst. Het benadrukt het belang van het koesteren van ons erfgoed terwijl we ons aanpassen aan de eisen van de moderne tijd. Door deze balans te bewaren, kunnen we ervoor zorgen dat de kerk van Kapellen nog vele generaties lang een bron van inspiratie en verbondenheid zal zijn voor de geloofsgemeenschap.

VORMELINGEN OP WEEKEND
do 14 maart '24

Negentien enthousiaste kandidaat-vormelingen en vier even enthousiaste catechisten stonden klaar om het jaarlijkse bezinningsweekend te beginnen, in en rondom het ‘huis van Maria’, te Scherpenheuvel.
Na een kort afscheid van de ouders, verkenning van de kamers en opmaken van de bedden, konden we er echt aan beginnen op vrijdagavond 23 februari ‘24.
Starten deden we met een gesprek met pastoor Luc, die voor de gelegenheid naar Scherpenheuvel kwam. Er werden vragen gesteld over het leven als priester in deze tijd, maar al snel ging het gesprek over ‘vergeving’. Geboeid verdiepten we ons in wat het geloof eigenlijk van ons verwacht, als het gaat om fouten vergeven. De avond afsluiten gebeurde met een moment van stilte en – voor wie wilde – stille biecht. Samen verbrandden we de zonden in de ‘vuurpot’ en baden om vergeving.
Na nog een ontspanningsmoment door catechiste Ingrid, werden de lichten op de kamers gedoofd en gingen we de nacht in.

Zaterdag, na het ontbijt, begonnen we aan een goedgevuld programma. Een wandeling doorheen Scherpenheuvel, waarbij de geschiedenis van het bedevaartsoord onthuld werd. Leerrijk, want wie kent nog een ‘keerskat’ in deze tijd?
Dankzij onze gids Michaël, coördinator van ‘huis van Maria’, kregen we opnieuw de kans om tot in de beiaard van de basiliek te gaan. Enkelen van ons mochten zelfs een liedje spelen? De kolossale koperen klokken maakten indruk, net als de vele trappen die we moesten bestijgen. Het waren er zoveel, dat we de tel onderweg zijn kwijtgeraakt.
Na een lekkere maaltijd in restaurant ‘de Ram’, verdeelden we ons in groepjes om ons in enkele inhoudelijke thema’s te verdiepen. Al spelend, knutselend en zingend – met dank aan jongerenpastor Toni – ontdekten we onze gelovige identiteit.
We gingen opnieuw naar buiten en deelden vredeswensen uit aan voorbijgangers, de ene reageerde hier verrast op, een andere was dankbaar, een enkeling liep ons voorbij. Ook hierdoor leerden onze jongeren dat uitkomen voor je geloof niet altijd warm onthaald zal worden, maar de Blijde Boodschap spreken en uitdragen nooit verloren is.
Van tussen de mensen, naar de basiliek voor het avondgebed. Voor allen een nieuwe manier om gebed te beleven, samen zingend.
De dag afsluiten deden we traditiegetrouw met een beklijvende film, een verhaal over vertrouwen in de kracht van gebed, geloven in de goedheid die elk mens vanbinnen draagt en geloof in het heil van vergeving vragen en krijgen.

De nacht verliep rustig en op zondag, na opnieuw een lekker ontbijt en het opruimen van de kamers, baden we onder een heerlijke winterzon de Kruisweg.
We werden bewust van het lijden van Jezus en de kern van ons geloof: Liefde overwint, God is liefde.
De ouders en familieleden werden uitgenodigd in de eucharistieviering in de basiliek. Talrijk mochten we hen daar ontmoeten, om samen te vieren.
Tijdens de eucharistie, voorgegaan door priester Geert Narinx en diaken-catechist Marc Jacobs, kregen enkele vormelingen de kans om de gaven aan te brengen. Het werd op die manier een warme en persoonlijke viering. Moe, maar voldaan gingen we naar huis. Vol nieuwe energie gaan we nu, samen, de laatste weken van de vormselvoorbereiding in.

Bedankt aan de mensen bij ‘huis van Maria’, voor de gastvrijheid tijdens dit weekend, bedankt catechisten Ingrid, Liesbeth, Gert en Marc om de organisatie en invulling voor jullie rekening te nemen, bedankt vormelingen, voor jullie bereidheid dit samen te willen doen,
bedankt pastoor Luc en jongerenpastor Toni, voor jullie betrokkenheid bij wat leeft bij ons, bedankt Jezus, om ons de Weg te tonen.

PAASCOMMUNIE AAN DE ZIEKEN EN HOOGBEJAARDEN
di 12 maart '24

Langdurig zieken en hoogbejaarden van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde die op woensdag 20 maart ‘24 vanaf 14 uur thuis de communie, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, door pastoor Luc wensen te ontvangen, dienen uiterlijk op maandag 18 maart een seintje geven aan Arlette Laermans op 0497/99 42 69.

Uit eerbied is het gepast om een altaartje te improviseren. Dat hoeft niet veel te zijn: een gedekt tafeltje met een kruisbeeld en een kaarsje, een palmtakje of een bloempje is al voldoende.

Priest Holding Communion Wafer — Image by © Royalty-Free/Corbis

PASEN 2024
zo 10 maart '24

De week die voorafgaat aan Pasen wordt de Goede Week genoemd. Deze week begint met Palmzondag en eindigt bij de Paaswake op Stille Zaterdag en beslaat dus de volle zeven dagen.
In de Goede Week wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Christus. Uiteindelijk wordt met Pasen Zijn verrijzenis gevierd.

SOLIDAIRE MAALTIJD 2024
do 07 maart '24

Inschrijven kan o.a. via www.kerkglabbeek.be/smakelijk .

VASTENCONFERENTIE
zo 03 maart '24

Morgen, maandag 4 maart ’24, om 19.30 uur organiseren onze buren, de pastorale zones Kana Kortenaken en Heilig Hart Bekkevoort, in de kerk van Bekkevoort een vastenconferentie. Grond van discussie is de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus. Als christenen willen we stilstaan bij onze invloed en impact op onze leefomgeving. Van harte welkom!

OVERLIJDEN FLORIAN GENOE
wo 28 februari '24

Op 25 februari ’24 overleed Florian Genoe op 20-jarige leeftijd.
De uitvaartplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Florian?

De rouwbrief kan u vinden op https://condoleances.be/floriangenoe

ASWOENSDAG 2024
di 27 februari '24

As(woens)dag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. ‬‬Woensdag 14 februari 2024 vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.‬
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”.‬‬‬

Almachtige God,
Zegen deze as die op onze hoofden wordt gestrooid.
Geef dat wij vergiffenis van onze zonden mogen verkrijgen
en zodanig de vastentijd beginnen,
dat we met een gezuiverde geest
de dag van Pasen tegemoet gaan
en in de toekomst de eeuwige glorie ontvangen.

LICHTMIS 2024
di 20 februari '24

Wie denkt aan februari, denkt aan Lichtmis. Zo vierden we ook met velen samen in de OLV-Geboortekerk te Kapellen, op zaterdag 3 februari ’24.
Tijdens deze viering werden alle kinderen, en hun gezin, uitgenodigd, die afgelopen jaar gedoopt werden. De ouders vroegen die dag uit dankbaarheid, net als Maria 40 dagen na Jezus’ geboorte deed, om de zegen van de Heer over hun kind.
Niet alleen de allerkleinsten werden gezegend door onze pastoor, ook voor alle andere kinderen die aanwezig waren werd een speciaal moment voorzien om de zegen te ontvangen.
Zo druilerig het weer buiten was, zo warm werd deze viering van Lichtmis. Muzikaal omkaderd, werd gevraagd om het licht in de harten van onze jongste generaties te laten schijnen, gedragen door de Heer, gesteund door de gelovige gemeenschap.
Natuurlijk geen viering van Lichtmis, zonder pannenkoeken. Iedereen werd van harte uitgenodigd in het parochiecentrum van Kapellen, na de viering om te smullen van pannenkoeken en chocomelk, aangeboden door de Pastorale Zone Sint-Franciscus. Het was mooi om te zien hoe alle generaties aan tafel gingen en genoten van dit tussendoortje.
En zeg nu zelf, echt gemeenschap vormen kan alleen maar als we samenzijn, toch?

Christ, be our light, shine in our hearts, shine through the darkness.
Christ, be our light, shine in your church, gathered today!

VASTEN OF VEERTIGDAGENTIJD
ma 19 februari '24

Vorige woensdag (14 februari) is de veertigdagentijd gestart. Ontdek de betekenis, beleving en bedoeling van de christelijke vasten.

Pagina's